Menu Zamknij

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

W zakresie postępowania administracyjnego Prawnicy naszej Kancelarii, w ramach oferowanej obsługi prawnej reprezentują swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie tego postępowania (w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych, a także przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także Urzędem Patentowym, postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym).

Obsługa prawna obejmuje przede wszystkim sporządzanie wniosków inicjujących postępowania administracyjne oraz wniosków i stanowisk stron w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji, zaskarżanie decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów, inicjowanie postępowań sądowych, a także sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego.

Błaszczuk & Wspólnicy