Menu Zamknij

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest BŁASZCZUK I WSPÓLNICY KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 32 LOK. 7, 00-336 Warszawa, KRS: 0000277053, NIP: 5252396023, tel.: 22 253 47 71, sekretariat@blaszczuk.eu (Dalej: Kancelaria)

II. Kancelaria będzie przetwarzać Państwa dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 6.07.1982r. ustawy o radcach prawnych (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 2115 z późn. zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Państwa danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

IV. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata lub radcy prawnego prowadzącego sprawę lub pracownikom Kancelarii, których Kancelaria pisemnie upoważniła do przetwarzania danych osobowych
i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

VII. Kancelaria informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

VIII. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, (o ile zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych) w tym należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.